Pomoc Pomoc Wersja dla osób słabowidzących Czcionka normalna Czcionka większa Czcionka największa
Szukaj  
Wersja dla osób słabowidzących
Strona główna
Logowanie
Katalog usług
Urzędy
Rolnictwo i leśnictwo

Cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
Dokonywanie zmian w wykazie osób uprawnionych do korzystania ze Wspólnoty Leśnej
Określanie zadań w zakresie: wyrębu drzew, ponownego założenia upraw leśnych, przebudowy drzewostanów, pielęgnowania i ochrony lasów, w tym również ochrony przeciwpożarowej (dotyczy właścicieli lasów, dla których nie ma opracowanych planów urządzenia
Określenie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha
Poświadczanie oświadczenia dotyczącego osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego
Przyznanie środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasów, związanych z odnowieniem lub przebudową lasów, koniecznych ze względu na powstanie szkód od emisji przemysłowych, pożarowych oraz innych klęsk żywiołowych
Udzielanie dotacji na pokrycie kosztów zalesienia gruntów
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych
Wydanie decyzji na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej (dotyczy przypadków losowych)
Wydanie decyzji o kierunku rekultywacji gruntów
Wydanie decyzji o zakończeniu rekultywacji gruntów
Wydanie decyzji w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń i wniosków do wykonanego planu urządzenia lasu
Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej
Wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym do celów związanych z prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych
Wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym w celu wyliczenia stażu pracy oraz w celach emerytalno-rentowych
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego istnienie gospodarstwa rolnego
Wydanie zezwolenia na uprawę maku i konopi
Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
Zakazanie na terenie województwa lub jego części utrzymywania pszczół lub dopuszczenie utrzymywania pszczół określonej linii
Zarządzenie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych przez organizmy szkodliwe
Zawiadomienie o pojawieniu się organizmów szkodliwych roślin uprawnych
Złożenie wniosku w sprawie uznania lasu za ochronny lub pozbawienia go tego charakteru w odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne
Przyznanie dotacji z Budżetu Państwa przeznaczonej na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia
Złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu hodowli zwierząt i drobiu
Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij