Pomoc Pomoc Wersja dla osób słabowidzących Czcionka normalna Czcionka większa Czcionka największa
Szukaj  
Wersja dla osób słabowidzących
Strona główna
Logowanie
Katalog usług
Urzędy
Gospodarowanie nieruchomościami

Gospodarowanie nieruchomościami gminy
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na ogródek
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
Informacja o braku zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste lub czynsz dzierżawny oraz pozostałych opłat
Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (m. in. służebność)
Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem geodezyjnym
Prawo pierwokupu nieruchomości
Przekazanie gruntów w użytkowanie lub w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców
Przekazywanie gruntów na rzecz innych jednostek prawnych i organizacji społecznych, fundacji, stowarzyszeń itd.
Przeniesienie własności lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami
Rozłożenie na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
Sprzedaż nieruchomości gruntowych na poszerzenie posiadanych nieruchomości
Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
Wydanie odpisu lub duplikatu Aktu Własności Ziemi
Wydanie opinii o możliwości podziału nieruchomości
Wydanie postanowienia prostującego błąd w Akcie Własności Ziemi
Wydanie zaświadczenia o stanie nieruchomości do postępowań sądowych (uwłaszczenie, zasiedzenie)
Wydanie zaświadczenia o wypełnieniu warunków wykreślenia hipoteki ustanowionej na rzecz Skarbu Państwa
Wydanie zgody na umieszczanie elementu informacyjno-reklamowego (szyldu) na budynkach stanowiących własność miasta/gminy, będących w zarządzie jednostek organizacyjnych miasta/ gminy
Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej
Wyrażenie zgody na wykreślenie ciężaru realnego lub hipoteki ujawnionych w księdze wieczystej
Wywłaszczenie nieruchomości
Zawieranie umów na ekspozycję reklam i ogłoszeń na terenach, budynkach oraz innych obiektach i urządzeniach komunalnych na terenie miasta/gminy oraz pobieranie z tego tytułu opłat
Zgoda na budowę w granicy
Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości (w przypadku braku zgody właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości)
Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Zmiana terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij