Pomoc Pomoc Wersja dla osób słabowidzących Czcionka normalna Czcionka większa Czcionka największa
Szukaj  
Wersja dla osób słabowidzących
Strona główna
Logowanie
Katalog usług
Urzędy
Oświata i edukacja

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
Nadanie lub odmowa nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Nadanie lub odmowa nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Nadanie uprawnień szkół publicznych szkołom niepublicznym w trakcie prowadzenia przez nie działalności
Objęcie dziecka (ucznia) pomocą psychologiczno - pedagogiczną (konsutację, terapię)
Porady on-line w poradni psychologiczno - pedagogicznej
Prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego
Przedstawienie wykazu dzieci spoza miasta uczęszczających do przedszkola / szkoły podstawowej / gimnazjum
Przekazanie karty indywidualnej dziecka do innej poradni psychologiczno - pedagogicznej
Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium dla studentów
Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego
Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego
Przyznanie stypendium motywacyjnego dla studentów
Przyznanie stypendium motywacyjnego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Przyznanie stypendium o charakterze naukowym
Rozliczenie dotacji otrzymanej przez przedszkola / szkoły podstawowe / gimnazjum
Skierowanie do kształcenia specjalnego
Skierowanie do młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub do młodzieżowego ośrodka socjoterapii
Uzyskanie dotacji na realizację zadań z zakresu edukacji
Uzyskanie dotacji na zajęcia pozalekcyjne dla szkół
Uzyskanie nagrody za szczególne osiągnięcia ucznia
Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne
Wydanie opinii o uczniu
Wydanie skierowania do kształcenia specjalnego
Wydanie wykazu ocen ucznia
Wydanie zaświadczenia dotyczącego wynagrodzenia
Wydanie zaświadczenia dotyczącego zatrudnienia
Wydanie zaświadczenia o kontynuacji nauki szkolnej
Wydanie zaświadczenia o okresie odbytej nauki
Wydanie zaświadczenia o okresie pobytu w placówce opiekuńczo - wychowawczej
Wydanie zaświadczenia o realizacji obowiązku szkolnego
Wydanie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły
Wydanie zestawienia frekwencji ucznia
Wykreślenie wpisu z ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne
Wynajęcie sali w jednostce organizacyjnej
Zawiadomienie o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego
Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego
Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną
Zgłoszenie dziecka do przedszkola
Zgłoszenie dziecka do szkoły
Zgłoszenie dziecka na badanie psychologiczno-pedagogiczne
Zgłoszenie wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
Zgłoszenie wykreślenia z rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Zgłoszenie zmian w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
Złożenie informacji miesięcznej o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do przedszkola / szkoły podstawowej / gimnazjum
Zmiany we wpisie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną
Dofinansowanie kart rowerowych
Dofinansowanie mundurków
Dofinansowanie podręczników
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego
Wcześniejsza realizacja obowiązku szkolnego
Wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, karty rowerowej i motorowerowej
Wydanie duplikatu świadectwa szkolnego
Wydanie karty rowerowej i motorowerowej
Wydanie legitymacji szkolnej
Zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij